به گزارش افکارنیوز،

 نرخ فروش آلایش مرغ میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

 

 

 
عنوان

مصوب

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۸۰,۰۰۰ ریال

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۹۴,۰۰۰ ریال

مغز ران با پوست

۱۰۴,۰۰۰ ریال

مغز ران بدون پوست

۱۱۱,۰۰۰ ریال

ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق

۱۰۲,۰۰۰ ریال

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۱۱۳,۰۰۰ ریال

سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال

۹۶,۰۰۰ ریال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

۱۰۲,۰۰۰ ریال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو

۱۰۴,۰۰۰ ریال

ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۸۶,۰۰۰ ریال

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۹۹,۰۰۰ ریال

بال کبابی ساده(بدون نوک بال)

۸۳,۰۰۰ ریال

بال کبابی زعفرانی(بدون نوک بال)

۸۳,۰۰۰ ریال

بازوی کبابی ساده

۹۵,۰۰۰ ریال

بازوی کبابی زعفرانی

۹۵,۰۰۰ ریال

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۸۹,۰۰۰ ریال

مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی

۸۹,۰۰۰ ریال

فیله مرغ

۱۴۹,۰۰۰ ریال

فیله مرغ زعفرانی

۱۴۹,۰۰۰ ریال

گردن مرغ بدون پوست

۲۹,۰۰۰ ریال

شنیتسل بدون آرد

۱۳۲,۵۰۰ ریال

شنیتسل با آرد

۱۱۸,۰۰۰ ریال

جوجه چینی

۱۳۶,۰۰۰ ریال

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۱۴۵,۵۰۰ ریال

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی

۱۴۵,۵۰۰ ریال

جوجه کباب بااستخوان ساده

۱۰۴,۰۰۰ ریال

جوجه کباب با استخوان زعفرانی

۱۰۴,۰۰۰ ریال

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۸۵,۰۰۰ ریال

مرغ کنتاکی

۸۵,۰۰۰ ریال

سینه مرغ سوخاری

۸۵,۰۰۰ ریال

دل مرغ پاک کرده

۶۰,۰۰۰ ریال

جگر مرغ

۴۳,۰۰۰ ریال

سنگدان مرغ

۴۳,۰۰۰ ریال

پای مرغ

۵۰,۰۰۰ ریال

 لینک منبع

برچسب ها :